www.olejickyeshop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.olejickyeshop.cz a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Správci internetového obchodu www.olejickyeshop.cz jsou současně i provozovatelé a prodávající.

EET EVIDENCE TRŽEB

EET zatím zrušeno.

OSOBNÍ ÚDAJE NA PROVOZOVATELE

Provozovatel a prodávající z internetového obchodu www.olejickyeshop.cz je Pavel Havlíček sídlem Sucheniova 276/16 Třebíč 67401 neplátce DPH, telefon: 603388825 mail:galaspara@seznam.cz. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.olejickyeshop.cz. Zodpovědný vedoucí internetového obchodu www.olejickyeshop.cz je Pavel Havlíček. Provozovatel internetového obchodu www.olejickyeshop.cz se bude níže uvádět jako prodávající.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.olejickyeshop.cz upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Obchodní podmínky jsou připojeny k nabídce zboží na internetových stránkách www.olejickyeshop.cz viditelně a přístupně pro všechny kupující. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat po domluvě prodávajícího i kupujícího v kupní smlouvě. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změnou a aktualizací obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ

Internetová stránka obchodu www.olejickyeshop.cz obsahje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny jako konečná cena bez souvisejících poplatků, prodávající není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetové stránce obchodu www.olejickyeshop.cz a to až do aktualizace webové stránky nebo změny cen ze strany prodávajícího. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

OBJEDNÁVKA

Pro objednání zboží musí kupující zaslat mail s objednávkou a uvedením nezbytných údajů potřebných k expedici zkboží. Prodávající internetový obchod www.olejickyeshop.cz je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky to je akceptací, jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 1.v hotovosti při oobním převzetí 2.v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 3.bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího, číslo účtu prodávející zašle při potvrzování objednávky. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a náklady na dopravu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Internetový obchod www.olejickyeshop.cz neumožňuje dodání zboží na fakturu s následnou splatností.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

Platby v internetovém obchodu www.olejickyeshop.cz za objednané zboží předem na účet prodávajích nepodléhají elektronické evidenci tržeb. Evidenci tržeb dle zákonu o elektronických tržbách nepodléhají tržby uskutečněné transakcí provedenou převodem z účtu na účet, složením hotovosti na účet v bance nebo inkasem.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

Internetový obchod www.olejickyeshop.cz nehradí částku za přepravu zboží zákazníkovi ze svých nákladů a pro zákazníka tudíž doprava není zdarma a k ceně objednaného zboží si internetový obchod www.olejickyeshop.cz účtuje i částku za doručení zboží. Společně s kupní cenou je tedy kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním to je balením a přeoravou zboží ve smluvené výši. Internetový obchod www.olejickyeshop.cz neobsahuje na svých webových stránkách informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tato částka je proměnná a je závislá na aktuální dobírkové ceně nebo ceně spojené s přepravou zboží určené od dopravních společností. Internetový obchod www.olejickyeshop.cz nemá uzavřenou smlouvu mezi doručovací společností, proto nemůže uvést stálou cenu za doručení zboží v internetovém obchodě www.olejickyeshop.cz. Zákazník o této částce bude vždy předem informavaný. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud se vzájemně kupující a prodávající nedohodnou na jiné lhůtě k dodání. Prodávající odesílá objednané zboží 2x do týdne a to úterý a čtvrtek po potvrzení objednávky. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem a to než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží popřípadě uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušuje svou povinnost a prodávající může požadovat uhrazení nákladů z marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží pečlivě překontroloval při přebírání od přepravce. Při převzetí zobží od přepravce je také kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a musí o této skutečnosti informovat prodejce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘÍPADNÁ REKLAMACE

Kupující bere na vědomí, že koupí zboží z internetového obchodu www.olejickyeshop.cz kvůli charakteru a povaze prodávaného zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy po převzetí zboží. Dle ustanovení § 1837 odstavce a) a g) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Charakter prodávaného zboží se rozumí to, že olejíčky jsou uzavřeny pojistkou uzávěru a tím se dle ustanovení § 1837 odstavce g) občanského zákoníku poruší uzavřený obal a ochranný prvek. Internetový obchod www.olejickyeshop.cz prodává výhradně vůně, proto není uznatelný důvod reklamace a odstoupení od kupní smlovy po převzetí zboží ze strany kupujícího, že právě kupujícímu vůně nevyhovuje.

VADY A II. JAKOST

Internetový obchod www.olejickyeshop.cz může prodávat i zboží a výrobky II. jakosti nebo s vadou. Kupující o této skutečnosti je vždy informován a zboží je nabídnuto s nižší cenou. V tomto případě se vady a snížená jakost nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a není tato skutečnost důvodem k odstoupení kupní smlouvy nebo k reklamaci po převzetí zboží.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou na webových stránkách www.coi.cz. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. DOzor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezené rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Sledujte nás na sociálních sítích (zatím Facebook nefunkční)

Facebook

Aktualizace, novinky a plány pro letošní rok
- nově naše zboží na Fleru www.fler.cz/aroma-kramek - zde si můžete prohlédnout fotografie veškerých výrobků
- příprava kolekce ramínkových vůní do skříně - nový praktický tvar vůní na ramínko s originální autorskou animací a výborným grafickým zpracováním
- vývoj receptur na nové bylinkové vůně - během roku připravíme bylinkové vůně a další netradiční druhy které bude možno připravit
- příprava předvádění výroby silic a olejíčků na řemeslných jarmarcích
- nový prodejní stánek s prodejem na farmářských trhách

Tato stránka byla načtena
v neděli 14. července 2024 09:54:54 hodin.

Obchodní podmínky Jak nakupovat GDPR Autorský zákon Reference Velkoobchod

Copyright © 2023 • Všechna práva vyhrazena • PaJa